Ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie należytej jakości życia jest wielkim dobrem. Dotyczy to zwłaszcza środka spożywczego - wody. Znacznym zagrożeniem dla wód są lekkie substancje ropopochodne jak benzyna, olej napędowy i inne oleje (smary). Wprowadzenie tych substancji do obiegu wodnego prowadzi do zmniejszenia zawartości tlenu w wodzie i utrudnia naturalne samooczyszczanie środowiska. Celem zapewnienia dobrej jakości wody nieodzownym jest podczyszczanie, przy pomocy instalacji podczyszczających wody zrzutowe. Wody deszczowe i zrzutowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, np. z powierzchni zakładowych, na których myje się, obsługuje lub tankuje pojazdy samochodowe, nie mogą być bez należycie przeprowadzonego oczyszczania odprowadzone do odbiornika. Do tego celu stosuje się urządzenia zwane separatorami.
Separatory przeznaczone są zarówno do usuwania substancji ropopochodnych jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych oraz procesowych. Separatory ze względu na rodzaj separowanej substancji dzielimy na:

  • separatory substancji ropopochodnych,
  • separatory węglowodorów,
  • separatory tłuszczu oraz skrobi.

Schemat budowy separatora ropopochodnego

Opis

Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które narażone są na skażenia substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe gdzie w sposób mechaniczny następuje oddzielenie (separacja) olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Norma PN-EN 858:2005 : 2000 dzieli separatory standardowe na dwie grupy: Klasa I - separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l Klasa II - separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l. W separatorach koalescencyjnych dzięki zastosowoaniu wkładu koalescencyjnego osiąga się znacznie wyższą wydajność oczyszczania, a także zatrzymuje się zanieczyszczony olejem szlam. Każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka zamykają odpływ ścieków z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania. Pojemność ta jest inna dla różnych typów separatorów.

Opis

Tłuszcze i oleje organiczne mogą doprowadzić do "zarastania" przewodów oraz poprzez wtórne procesy fermentacyjne i rozkładowe powodować obciążenia zapachowe. Osady w przewodach kanałowych powodują powstanie biogenicznego kwasu siarkowego, który poprzez korozję silnie uszkadza rury kanalizacyjne. Pływające kożuchy olejowe i tłuszczowe ograniczają wymianę tlenową i zakłócają pracę oczyszczalni. Wody zrzutowe pochodzące z działalności produkcyjnej lub przemysłowej z tego rodzaju obciążeniami nie mogą być tym samym odprowadzane do odbiorników bez należytej obróbki wstępnej. Stosownie do DIN EN 1825 należy w takich przypadkach zastosować separatory tłuszczowe. Do nich mogą być skierowane wyłącznie ścieki zawierające oleje i tłuszcze, żadne inne ścieki gospodarcze lub fekalia niemogą być odprowadzane. Do każdego separatora tłuszczów należy zasadniczo osadnik szlamu. Osadnik, w którym na skutek powiększenia objętości i powierzchni następuje znaczne uspokojenie dopływającego ścieku zawierającego tłuszcz i mieszaniny wodne, powoduje, że zawarte w nim substancje osadzają się, opadają. W separatorze tłuszczów odzielanie olejów/tłuszczów spowodowane jest wyłącznie poprzez działanie siły ciężkości, tzn. części składowe olej/tłuszcz wypływają na skutek ich mniejszej gęstości w stosunku do wody na powierzchnię separatora, tworząc stale wzrastającą warstwę pływającą utrzymywaną pomiędzy zasyfonowym wlotem a deflatorem wylotu.

Schemat budowy separatora tłuszczu


Czyszczenie separatorów wykonujemy specjalistycznym sprzętem, który jest przystosowany do czyszczenia zbiorników po substancjach ropopochodnych, olejowych, produktach naftowych oraz usuwania z nich zaległych szlamów. Wszelkie prace związane z czyszczeniem zbiorników wykonujemy kompleksowo od wypompowania, oczyszczenia komór, po odbiór oraz transport odpadu do miejsca utylizacji.
Usługa czyszczenia zbiorników paliwowych zamkniętych jest szczególnie niebezpieczna, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie organizacyjne, wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny oraz profesjonalne narzędzia pracy. Zła organizacja i brak przeszkolenia pracowników może być przyczyną zagrożenia życia lub zdrowia oraz spowodować zanieczyszczenie środowiska. Reasumując doświadczenie firmy serwisowej jest podstawą, by usługa została wykonana bezpiecznie i solidnie.

Renvo Spółka Cywilna

Marcin Bromboszcz
Adrian Bromboszcz

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 21a, 43-600 Jaworzno

+48 534 501 505
biuro@renvo.pl

Copyright © 2017 by Renvo Spółka Cywilna. Wszelkie prawa zastrzeżone.